ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING EN UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN DOOR Event Security - Nederland

ALGEMEEN

ARTIKEL 1

Lid 1
Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Event Security - Nederland, verder te noemen ESN, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen: de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door ESN zijn verricht.

Lid 2
De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij het bedrijf deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 3
Indien met betrekking tot de te verlenen diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

ARTIKEL 2

Lid 1
Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht ESN zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliënt en een of meer derden.

Lid 2
ESN is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor evenementen beveiligingsorganisaties.

ARTIKEL 3

De cliënt verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de cliënt zich ESN op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

ARTIKEL 4

Lid 1
Alle offertes van ESN verbinden slechts, indien deze schriftelijke zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard. Door de cliënt gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door ESN schriftelijk zijn aanvaard.

Lid 2
Indien en voor zover deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen ESN en cliënt gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

PRIJSWIJZIGING

ARTIKEL 5

Indien tijdens de duur van de door ESN met de cliënt gesloten overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat vier weken zijn verstreken sedert het tijdstip waarop ESN en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.

BETALING

ARTIKEL 6

Lid 1
ESN is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de cliënt in te dienen. In dat geval is de cliënt verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum. De cliënt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 2
De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met ESN overeengekomen prijs.

BEEINDIGING EN VERLENGING

ARTIKEL 7

Lid 1
De overeenkomsten tussen de cliënt en ESN worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Lid 2
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de cliënt en ESN worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Lid 3
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de cliënt of ESN bij aangetekende brief is opgezegd.

FAILLISSEMENT EN SURSEANCE VAN BETALING

ARTIKEL 8

Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is ESN bevoegd zijn prestaties op te schorten.

AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 9

ESN is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

ARTIKEL 10

Lid 1
ESN is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten in het bedrijf, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover ESN daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan ESN kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van ESN zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

Lid 2
Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij het bedrijf als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat ESN niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voorzover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

ARTIKEL 11

ESN is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

ARTIKEL 12

ESN is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval ESN per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en ESN, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

ARTIKEL 13

Lid 1
ESN is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van het bedrijf, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de cliënt wordt aangetoond.

Lid 2
Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van ESN, zullen de werknemers van ESN jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

ARTIKEL 14

Lid 1
ESN is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Lid 2
ESN is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 15

Lid 1
De aansprakelijkheid van ESN is beperkt tot een bedrag van honderdduizend gulden per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van honderdduizend euro per jaar.

Lid 2
Schade die het gevolg is van de oorzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van ESN bedrijf sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met ESN werden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van Euro 1.000,-- per gebeurtenis. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht cliënt zich binnen 24 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. ESN is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 24 uur termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft of hebben verschaft.

ARTIKEL 16

De cliënt vrijwaart ESN voor aanspraken van derden jegens ESN op zijn personeel, terzake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan ESN diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

ARTIKEL 17

Indien personeel van ESN een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de cliënt. Die aangifte zal door het personeel van ESN alleen verzoeke van de cliënt en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart ESN en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of ESN of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

OVERNAME PERSONEEL

ARTIKEL 18

De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor ESN werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 25.000,-- per overtreding.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

ARTIKEL 19

Lid 1
Op de overeenkomsten tussen ESN en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2
Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen ESN en de cliënt, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te Maastricht ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien ESN zulks verkiest.

INWERKINGTREDING

ARTIKEL 20

Bovenvermelde algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Event Security Nederland treden in werking op de dag der deponering. Bij overschrijding van de vervaldatum, brengen wij 1.5 % per week in rekening